СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА ЦЕНИ НА ЕДРО И ДИСТРИБУЦИЯ

Информация за потребителя

СВЕТЛОДАРЪ ЕООД
Кричим 4220
ул. Никола Петков 55
Инес Вайдинова Тарашева
ЕИК: 205378835

Условия за ползване

 

Oбщи условия за ползване на виртуален магазин „DTFBG.COM“
Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за използване на предоставените от СВЕТЛОДАРЪ ЕООД услуги на потребителите на виртуалния магазин „DTFBG.COM“, и урежда отношенията между СВЕТЛОДАРЪ ЕООД и потребителите на магазина.

 

За осъществяване на поръчка, всеки клиент се задължава да се запознае с тази информация и да се съгласи с условията. Освен описаните в тази секция точки, условията включват и всички технически, логистични, финансови и правни въпроси, описана в цялата секция ПОМОЩ в сайта.

ЧАСТ ПЪРВА – Общи условия за потребителите

 

Чрез регистрацията в електронния магазин „DTFBG.COM“, потребителите се съгласяват с изложените по-долу общи условия за предоставените чрез електронния магазин услуги от фирма СВЕТЛОДАРЪ ЕООД.
Част първа от настоящите условия се отнася до всеки регистрирал се или ползващ услугите, предоставени от СВЕТЛОДАРЪ ЕООД чрез сайта „DTFBG.COM“.
Част втора се отнася до потребителите, които желаят СВЕТЛОДАРЪ ЕООД да изработи по техен проект персонализиран артикул.
Част три е насочена към потребителите, желаещи да участват в услугата, наречена „партньорска програма“
Приемайки настоящите условия, потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от DTFBG.COM по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги.
СВЕТЛОДАРЪ ЕООД не носи отговорност за картинки или снимки, както и всички други обекти в сайта, попадащи под защитата на патентното и авторското право, предоставени от потребителите на интернет страницата /сайта/ „DTFBG.COM“. Умоляваме носителите на права, касаещи материали, предоставени от нашите потребители, да ни уведомят своевременно за това, като представят необходимите доказателства, след което тези материали ще бъдат премахнати от интернет страницата /сайта/.
КРТЦ ЕООД си запазва правото да променя настоящите условия.

ЧАСТ ВТОРА – Общи условия, свързани с изработка на продукти по проект на потребителите

 

Изпълнител по договора за изработка е фирма СВЕТЛОДАРЪ ЕООД, Булстат:BG205378835, седалище и адрес на управление Кричим , Никола Петков 58
Поръчващ е всяко лице, регистрирало се във виртуалния магазин „DTFBG.COM“ , управляван от Изпълнителя, направил валидна поръчка чрез попълване на заявка , потвърдена в последствие по телефона.
Виртуален магазин е интернет сайтът с домейн “DTFBG.COM“, собственост на Изпълнителя.
Предметът на договора е изработката на щампа върху избран от каталога артикул.
Артикулите, върху които може да бъде изработен печат, са изчерпателно изброени по размер, разцветка и вид в съответния раздел на виртуалния магазин, и се предоставят от Изпълнителя, като стойността им се включва в общата стойност на договора.
Комбинацията печат-артикул може да бъде по проект на клиента. Виртуалният магазин разполага с каталог от артикули, от които поръчващият може да избира, а печата може да бъде следния:
Избрани от предоставения във виртуалния магазин каталог, които е създаден от предоставени от потребителите картинки и снимки.
Създадени с помощта на предоставения от Изпълнителя „Редактор “.
Изпълнителят се задължава да извърши възложеното му в срок до 7 работни дни от сключване на настоящия договор.
Цената на готовия продукт се калкулира автоматично посредством алгоритъм, предоставен от Изпълнителя, като окончателната цена се предоставя на потребителя след окончателното попълване на поръчката.
Възможните начини за плащане са:
Чрез наложен платеж на куриерската служба, извършваща доставка.
По изрично съгласие на поръчващия чрез предварително предплащане по уговорен от страните начин.
Доставката на печатания артикул се извършва чрез куриерска фирма, единствено и само до населените места, посочени във формата за поръчка. Изпълнителят не носи отговорност при забавяне по вина на куриерската фирма.
Договорът за поръчка се счита за сключен от момента на потвърждаване на заявката по телефона или друг електронен вид, като поражда правните последици, предвидени в българското законодателство, както и следните права и задължения:

Права и задължения на Изпълнителя

 

Изпълнителят се задължава да извърши срещу възнаграждение поставянето на печат върху избран от поръчващия артикул, по реда и условията в настоящия договор.
Изпълнителят си запазва правото да калкулира крайната цена чрез алгоритъм, предоставен във виртуалния магазин.

Права и задължения на Поръчващия

 

Поръчващият има право да получи изработения по негов проект нпечатан артикул по реда и условията на настоящия договор.
Поръчващият се задължава да заплати цената, с която се е съгласил при потвърждаване на поръчката.

Нередности, връщане, обезщетение

 

Изпълнителят не носи отговорност за качествата на готовия продукт, пряко зависещи от проекта, предоставен му от поръчващия, а именно:
некачествен печат в следствие на некачествена картинка, предоставена от поръчващия.
неприемлив външен вид на продукта, в следствие на чисто естетически несъответствия, произхождащи от проекта, предоставен от поръчващия чрез “Редакторът”
както и други, неизброени подробно.
Изпълнителят се задължава да поправи нередностите, в следствие на некачествена изработка, по един от следните начини, избран от поръчващия:
Чрез изработка на нов продукт по същия проект за сметка на Изпълнителя.
Чрез изработка на артикул по нов проект на същата стойност.
Чрез отстъпка при избор на артикул по по-скъп проект.
Чрез връщане на сумата, платена по договора.
Поправката на нередностите от Изпълнителя става в 30 дневен срок, след потвърждаване от негова страна, че признава нередността да е по негова вина.
Оценката за произхода на нередността по напечатания продукт се извършва на база на изпратена снимка с предполагаемата нередност от поръчващия на изпълнителя.
Отказът на поръчващия да приеме доставения му от куриерската служба продукт, изработен от Изпълнителя по негов проект, се счита за неизпълнение на настоящия договор, като в този случай изпълнителят има право на обезщетение в двоен размер на цената на настоящия договор.
На основание чл.57 т.3 от Закона за защита на потребителите, изпълнителят си запазва правото да откаже връщане на стоката, извън случаите на нередности по вина на изпълнителя, описани в настоящия договор.

При възникване на спорове потребителите може де се обръщат и към Европейската комисия за разрешаване на спорове на следния адрес: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm

ЧАСТ ТРЕТА – Общи условия за участниците в партньорската програма

 

С регистрацията за услугата, наречена „Партньорската програма“, предоставяна от фирма СВЕТЛОДАРЪ ЕООД чрез интернет сайта DTFBG.COM, наричан за краткост „Търговец“, потребителите на услугата, наричани за краткост „Партньори“, се съгласяват със следните общи условия за ползване на „Партньорската програма„.

Предмет на услугата

 

Участник в „Партньорската програма“ на търговеца може да бъде всеки собственик или администратор на интернет страница /сайт/, попълнил коректно формата за регистрация, предоставил коректно своите данни, дееспособен за това според българското законодателство.
Търговецът се задължава да заплати фиксирана сума в размер на 20 лв за всеки артикул, продаден чрез интернет сайтът „DTFBG.COM“ на клиент, препратен от партньор.

Валидни начини за препращане

 

Партнъорът участва в програмата чрез поставяне на рекламен банер или хипервръзка към управлявания от Търговеца сайт – „DTFBG.COM“, както и чрез всички други начини, отговарящи на добрите нрави и законът.

Система за отчитане на препратените клиенти

 

Системата за отчитане на валидните препращания е алгоритъм, предоставен от Търговеца, подробно описан в раздел „Помощ“ на интернет сайтът „DTFBG.COM“, и съгласявайки се с настоящите общи условия, партньорът заявява, че разбира механизма на отчитане и е съгласен поръчките от валидно препратените клиенти, както и сумите, които търговецът му дължи, да се отчитат посредством тази система.

Начин на плащане

 

Партньорът е длъжен да изготви фактура за съответната сума и да я изпрати на търговеца, като сумата се превежда по посочената сметка в 5 дневен срок от получаване на фактурата.
Плащания към партньори – физически лица, става единствено след сключване на валиден граждански договор за извършване на услуга по смисъла на ЗЗД, съгласно българското законодателство.
След изплащане на парите по сметка на партньора, алгоритъмът за управление на „партньорската програма“ извършва отбелязване на сумата като изплатена.

 

Политика за поверителност

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ И ИНФОРМИРАНОСТ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ СВЕТЛОДАРЪ ЕООД

За попълване на контактната форма, създаване на регистрация или онлайн покупка от DTFBG.COM на СВЕТЛОДАРЪ ЕООД е необходимо да предоставите Ваши лични данни.

Моля, след като прочетете внимателно предоставената по-долу информация, да решите дали да предоставите Вашето доброволно, информирано и изричното съгласие СВЕТЛОДАРЪ ЕООД да обработва личните Ви данни.

 

I. ДЕФИНИЦИИ

“Лични данни” са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице”.

„Обработване на лични данни“: всяко действие или съвкупност от действия, които СВЕТЛОДАРЪ ЕООД извършва по отношение на личните данни с автоматични или неавтоматични средства (така напр. събиране, записване, организиране, групиране, съхраняване, адаптиране, актуализиране или коригиране, изменение, възстановяване, консултиране  употреба, разкриване чрез предаване или предоставяне, разпространяване, комбиниране, блокиране, заличаване, унищожаване и др.).

 

II. АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

СВЕТЛОДАРЪ ЕООД (наричано по-долу „СВЕТЛОДАРЪ“), вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 205378835, със седалище и адрес на управление в гр. Кричим, п.код 4220, УЛ. “Никола Петков” №52 е администратор на лични данни.

 

III. ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛИ ЗА СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ.

СВЕТЛОДАРЪ ЕООД събира и обработва следните лични данни при попълване на контактна форма на интернет страницата DTFBG.com:

 

 1. Име и фамилия;
 2. Електронна поща;
 3. Банкова сметка;
 4. Адрес;
 5. Телефонен номер;
 6. Данни от „бисквитки“, предпочитания, онлайн-поведение, местоположение: Задължителни (есенциални) бисквитки, Бисквитки за ефективност и функционалност, Рекламни бисквитки

СВЕТЛОДАРЪ ЕООД събира тези Ваши лични данни с цел:

 

 1.  Идентификация автора на съобщението;
 2.  Провеждане на пълноценна кореспонденция и адресиране на отговор до автора на съобщението.
 3.  Приемане и обработване на поръчки за покупка или доставка на стоки и услуги, сключване на договори за продажби и доставки на стоки и/или услуги
 4.  Издаване на фактури и управление на плащанията; счетоводни цели
 5.  Информиране на потребители и клиенти за предстоящи промоции, рекламни и маркетингови кампании, томболи, игри и т. н. СВЕТЛОДАРЪ събира, обработва и съхранява лични данни на физическите лица, които желаят да се свържат с СВЕТЛОДАРЪ посредством формата за контакт на интернет страницата на Администратора на основание чл. 6, пар. 1, буква „а“ от Регламента, а именно: „субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели“.

Личните данни, събирани в регистъра се събират от лицето при получаване на електронно съобщение от същото и само след предоставяне на доброволно и информирано съгласие от страна на лицето.

 

IV. ПРИНЦИПИ ПРИ СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ.

При обработка на личните Ви данни СВЕТЛОДАРЪ спазва следните принципи:

 

 • Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • Ограничаване целите на обработването;
 • Съостносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събраните данни;
 • Точност и актуалност на данните;
 • Ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • Цялостност и поверителност на обрабоването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

 

V. ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ТРЕТИ СТРАНИ.

Събраните лични данни могат да се предават на трети лица само с изричното съгласие на субектите на лични данни и при спазване на останалите условия, предвидени в действащото българско законодателство.

 

VI. СРОК НА СЪХРАНИЕНИЕ

Личните данни на физическите лица събрани и обработвани във връзка с  получените от тях електронни съобщения през интернет страницата на СВЕТЛОДАРЪ се съхраняват до постигане на целите, за които са събрани или до оттегляне на съгласието за предоставяне на личните данни – което от двете обстоятелства настъпи по-рано.

 

VII. ВАШИТЕ ПРАВА ПРИ СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЕНИЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ.

Във всеки момент, докато обработваме Вашите лични данни, Вие като субект на данните, имате следните права:

 

 1. Право на достъп – Имате право да знаете какви Ваши лични данни се обработват от СВЕТЛОДАРЪ. Администраторът Ви предоставя, при поискване, безплатно копие от обработваните лични данни, свързани с Вас. Когато подавате искане с електронни средства, Администраторът предоставя информацията в широко използвана електронна форма.
 2. Право на коригиране – Имате право да поискате коригиране на данните Ви, съхранявани от Администратора, ако същите са неточни или непълни.
 3. Право на възражение – По отношение на данните, които се обработват на основание „легитимен интерес“, имате право по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, да направите възражение срещу обработването. В случай на постъпване на такова възражение Администраторът е длъжен да прекрати обработването на личните Ви данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или в случай, че данните се обработват за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 4. Право на изтриване („право да бъдете забравени“) – Имате възможност да поискате заличаване на личните Ви данни в следните случаи:

 

 • ако личните данни вече не са необходими за целите, за които са събрани;
 • ако субектът на данни упражни правото си на възражение и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • ако обработването е било незаконосъобразно;
 • ако съществува нормативно задължение на администратора за изтриване на данните.

Правото на изтриване обаче не се прилага в случаите, когато данните се обработват:

 

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на Съюза или правото на държавата членка, което се прилага спрямо администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, доколкото съществува вероятност правото на изтриване, да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 

 1. Право на ограничаване на обработката – При определени обстоятелства можете да поискате Администраторът да ограничи (спре) обработването на Вашите данни. Такива случаи са необходимостта от проверка на точността на данните, на основанието за обработването или на законосъобразността на обработването им.

Правата по т. 1 – 5 може да реализирате като отправите искане/възражение до СВЕТЛОДАРЪ на следния e-mail: svetlodara.ltd@gmail.com Искането/възражението следва да съдържа изявление относно обстоятелството кое Ваше право искате да упражните и следва да Ви идентифицира като субект на данните.

 

 1. Право на жалба – В случай че считате, че данните Ви се обработват незаконосъобразно от администратора, имате право на жалба до Комисията за защита на личните данни, която е надзорният орган, отговарящ за прилагането на Регламент на ЕС 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

Наименование: Комисия за защита на личните данни;
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2;
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2;
Телефон: 02 / 915 3 518;
Интернет страница: cpdp.bg
Електронна поща: kzld@cpdp.bg

 

VIII. МЕРКИ ЗА ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

СВЕТЛОДАРЪ е предприело съответни технически и организационни мерки за защита на личните данни, като например – защита от вируси, копия за възстановяване за срока, определяне на регистрите, които ще се поддържат на електронен носител, регламентиране на достъпа до регистрите, определяне на срокове за съхранение и процедури за унищожаване на лични данни.

 

IX. УВЕДОМЯВАНЕ ПРИ ПРОМЕНИ В НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА

Администраторът си запазва правото да прави изменения и допълнения в настоящата Политика. При извършване на промени в Политиката за защита на личните данни, те ще бъдат своевременно отразявани в нея и предоставяне на разположение на всички заинтересовани лица на официалния уебсайт – DTFBG.com.